Nikile Tsababa -

Milnerton

New kitchen

New kitchen

En-Suite to Main Bedroom

En-Suite to Main Bedroom

Front extension

Front extension

Back en-suite extension

Back en-suite extension

New roof for Carport

New roof for Carport

Front extension

Front extension

Back en-suite extension

Back en-suite extension

Original house

18 Disa St, Milnerton

Cape Town

082 579 6404

Gil

072 853 5677

David